rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

PANEL DISKUTIM ME TEMËN ,,MËSOJMË TË INKUADROJMË’’ ORGANIZUAR NGA SHOQATA ,,HAPNI DRITARET’’ NË TË CILIN MORI PJESË PËRFAQËSUES I AVOKATIT TË POPULLIT

19.12.2022

Këshilltarja shtetërore, mr.Vaska B. Mustafa mori pjesë si panelist në ngjarjen " Mësojmë të inkuadrojmë" organizuar nga Shoqata ‘’Hapni dritaret’’, që ishte eventi final i projektit ,,Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore’’, i realizuar me mbështetje nga Fondacioni i Fëmijëve ,,Pestalloci’’. ...


VIZITË STUDIMORE E INSTITUCIONIT PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE BARAZI TË REPUBLIKËS SË TURQISË TE AVOKATI I POPULLIT-MEKANIZMI PARANDALUES KOMBËTAR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

31.10.2022

Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar të Institucionit të Avokatit të popullit-Mekanizmit parandalues kombëtar, në një vizitë dyditore ishin anëtarët e Institucionit për të drejtat e njeriut dhe barazi të Republikës së Turqisë, i akredituar si Institucion kombëtar për të drejtat e njeriut me statusin B. ...


PËRFAQËSUES I AVOKATIT TË POPULLIT MORI PJESË NË KONFERENCËN NACIONALE PËR MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI I ROMËVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

27.10.2022

Nën organizimin e Qendrës Europiane për të Drejtat e Romëve dhe të Komisionit për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi u mbajt konferenca nacionale për mbrojtje nga diskriminimi i Romëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në të cilën mori pjesë këshilltari shtetëror zonja Vaska Bajramovska – Mustafa. Në konferencë janë prezentuar raste të diskriminimit ndaj pjesëtarëve të bashkësisë rome, të evidentuar dhe të paraqitur në suaza të mekanizmit akcio popilaris (action popularis) dhe raste të diskriminimit intersekcional. ...


ME RASTIN E "JAVËS SË FËMIJËS" - AVOKATI I POPULLIT ME MBËSHTETJE TË NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME PËR NGRITJEN E VETËDIJES DHE NJOHURIVE PËR TË DREJTAT E TYRE

09.10.2022

Me rastin e shënimit të “Javës së fëmijës”, ndërkaq me ftesë të nxënësve të vitit të tretë në SHMQSH “Nikolla Karev” Shkup dhe nxënësve në SHMEJQSH “Vasill Antevski Dren” – Shkup, këshilltarja shtetërore Mr.Vaska Bajramovska Mustafa, e cila udhëheq Seksionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe personave me aftësi të kufizuara pranë Avokatit të popullit, dhe ekipi i këshilltarëve të Seksionit, vëzhguan aktivitetet e përgatitura prej tyre, për ngritjen e vetëdijes dhe njohurive të nxënësve të shkollave të mesme për të drejtat e fëmijës. ...


PJESËMARRJE DHE FJALIME NË PANEL-DISKUTIMET NË KUADËR TË PROJEKTIT "DIZAJNIMI I VEGLAVE PËR QASJE NË DREJTËSI PËR FËMIJËT"

04.10.2022

Përfaqësues të zyrës së Avokatit të popullit nga Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, me ftesë të UNICEF-it dhe Forumit arsimor rinor (FAR), morën pjesë në panel-diskutimet përfundimtare të organizuara në kuadër të Projektit “Dizajnimi i veglave për qasje në drejtësi për fëmijët – Engineering tools for youth justice”, si pjesë e programit “Drejtësi për fëmijët – BE për drejtësi për të miturit sipas fëmijëve”, mbështetur nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut. ...