rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI ME KOMISIONIN PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

07.03.2023

Avokati i Popullit z.Naser Ziberi dhe krytari i Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi (KPMD), z.Ismail Kamberi nënshkruan Memorandum bashkëpunimi me të cilin theksohet përkushtimi palëve për të punuar së bashku për avansimin dhe mbrojtjen e të drejtave të të gjithë qytetarëve. ...


KONFERENCË: ”KONTRIBUTI I FEMRAVE ROME NË SHOQËRINË DEMOKRATIKE MAQEDONASE”

06.03.2023

Me iniciativë të disa organizatave joqeveritare të grave rome, ndërsa me përkrahje të bashkëshortes së Kryetarit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Prof.dr.Elizabeta Gjorgjievska, në vilën “Vodno”, Shkup, u zhvillua Konferenca me temë ”Kontributi i femrave Rome në shoqërinë demokratike maqedonase". ...


KONFERENCË ME TEMËN: ,,A ËSHTË MAQEDONIA VEND I DREJTË? SI TË PËRMIRËSOJNË INSTITUCIONET LUFTËN KUNDËR DISKRIMINIMIT”

28.02.2023

“Realizimi i të drejtave të qytetarëve në baza të barabarta, pa diskriminim, është qëllimi i veprimit të Avokatit të popullit i përcaktuar me Kushtetutë dhe Ligj. Lloji dhe shkalla e diskriminimit varen nga shumë faktorë, ndër të tjera, nga qëndrimi i shoqërisë ndaj pranimit të diversitetit, nga kultura, religjioni, si dhe nga zhvillimi ekonomik. Për të folur për një shoqëri të drejtë, është e nevojshme që shteti të krijojë parakushtet bazë - miratimin e rregullores ligjore dhe themelimin e institucioneve. ...


AVOKATI I POPULLIT Z. NASER ZIBERI REALIZOI TAKIM PUNE ME Z. NIKOLLAOS SITAROPOLLUS, DREJTUES I SEKSIONIT NË DEPARTAMENTIN PËR EKZEKUTIMIN E AKTGJYKIMEVE TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

13.02.2023

Avokati i popullit z.Naser Ziberi, me bashkëpunëtorët e tij, realizoi takim me z. Nikollaos Sitaropollus, drejtues i seksionit në Departamentin për ekzekutimin e aktgjykimeve të Gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, ku ndër të tjera, u diskutua për mekanizmat për ekzekutimin e aktgjykimeve të Gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe përmirësimin e tyre, si dhe për punën e mekanizmit të kontrollit civil mbi policinë dhe policinë e burgjeve, në kuadër të institucionit të Avokatit të popullit. ...


PJESËMARRJE NË TRYEZË TË RRUMBULLAKËT NË LIDHJE ME PËRMBARIMIN E AKTGJYKIMEVE TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE PUNËN E MEKANIZMIT TË JASHTËM PËR KONTROLLË QYTETAR

13.02.2023

Përfaqësues të zyrës së Avokatit të Popullit, zonja Vaska B. Mustafa dhe zonja Vida Popovska Koçishka, morrën pjesë në tryezën e rrumbullakët në të cilën u debatua për përmbarimin e aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe për funksionimin e Mekanizmit të jashtëm për Kontrollë Qytetar (MKQ) i themeluar në korniza të zyrës së Avokatit të Popullit, e organizuar nga Zyra Programore e Këshillit të Europës në Shkup, në kozniza të instrumentit horizontal të programës së Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës për Ballkanin Perendimor dhe Turqinë. ...