rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet ndationrkombtare

PËRFAQËSUES TË AVOKATIT TË POPULLIT MORËN PJESË NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE

17.10.2019

Zëvendës-avokati i popullit, znj. Vaska Bajramovska-Mustafa dhe këshilltar i zyrës së Avokatit të popullit morën pjesë në Konferencën ndërkombëtare dy-ditore me temë "Parandalimi i sjelljes çnjerëzore nga ana e policisë: përballja me sfidat që rezultojnë nga aktgjykimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe institucionet e tjera pranë Këshillit të Evropës", që u mbajt në Mal të Zi, të organizuar nga Këshilli i Evropës. ...


PULLIT MORËN PJESË NË TRAJNIMIN/PUNËTORINË DY-DITORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

16.10.2019

Përfaqësues të Avokatit të popullit morën pjesë në trajnimin/punëtorinë dy-ditore për mbrojtjen e të dhënave personale nën titullin "Rregullorja e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe sfidat nga aspekti i të drejtave të njeriut", e cila në organizim të Rrjetit Evropian të Institutit ndërkombëtarë të ombudsmanit (IOI) dhe Avokatit të popullit të Republikës së Latvisë u mbajt në Riga, Republika e Latvisë. ...


TAKIM PUNE I GRUPIT TË PUNËS PËR AZIL DHE MIGRACION (A&M WG) TË RRJETIT EVROPIAN TË INSTITUCIONEVE NACIONALE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (ENNHRI)

25.04.2019

Përfaqësuesi i zyrës së Avokatit të Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, më datë 25-26 prill të vitit 2019, mori pjesë në takimin e punës i cili u mbajt në Zagreb - Kroaci, në organizim të Rrjetit Evropian të Institucioneve Nacionale për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut (ENNHRI). ...


PJESËMARRJE E PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT NË TAKIMIN SHPJEGUES TË KAPITULLIT 19: POLITIKA SOCIALE DHE PUNËSIMI

03.04.2019

Përfaqësues të Avokatit të popullit, të kryesuar nga zëvendës avokati i popullit Vaska Bajramovska – Mustafa morën pjesë në takimin shpjegues (skrining) të Kapitullit 19: ,,Politika sociale dhe punësimi’’, si hap i parë drejt përgatitjeve për fillimin e negociatave të vendit me Bashkimin Evropian. Takimi u mbajt në selinë e Komisionit Evropian në Bruksel, Belgjikë, gjatë periudhës prej datës 03 - 05 prill të vitit 2019. ...


FORUMI RAJONAL PËR SUNDIMIN E TË DREJTËS

22.03.2019

Zëvendës avokati i popullit znj. Vaska Бajramovska-Mustafa dhe këshilltari shtetëror Vjollca Rushaj, morën pjesë në Forumin e gjashtë rajonal për sundimin e të drejtës në Evropën Juglindore, të mbajtur në Dubrovnik, Republika e Kroacisë, organizuar nga Qendra - AIRE dhe Civil rights defenders. ...