rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

AVOKATI I POPULLIT Z. NASER ZIBERI REALIZOI TAKIM PUNE ME Z. NIKOLLAOS SITAROPOLLUS, DREJTUES I SEKSIONIT NË DEPARTAMENTIN PËR EKZEKUTIMIN E AKTGJYKIMEVE TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

13.02.2023

Avokati i popullit z.Naser Ziberi, me bashkëpunëtorët e tij, realizoi takim me z. Nikollaos Sitaropollus, drejtues i seksionit në Departamentin për ekzekutimin e aktgjykimeve të Gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, ku ndër të tjera, u diskutua për mekanizmat për ekzekutimin e aktgjykimeve të Gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe përmirësimin e tyre, si dhe për punën e mekanizmit të kontrollit civil mbi policinë dhe policinë e burgjeve, në kuadër të institucionit të Avokatit të popullit. ...


PJESËMARRJE NË TRYEZË TË RRUMBULLAKËT NË LIDHJE ME PËRMBARIMIN E AKTGJYKIMEVE TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE PUNËN E MEKANIZMIT TË JASHTËM PËR KONTROLLË QYTETAR

13.02.2023

Përfaqësues të zyrës së Avokatit të Popullit, zonja Vaska B. Mustafa dhe zonja Vida Popovska Koçishka, morrën pjesë në tryezën e rrumbullakët në të cilën u debatua për përmbarimin e aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe për funksionimin e Mekanizmit të jashtëm për Kontrollë Qytetar (MKQ) i themeluar në korniza të zyrës së Avokatit të Popullit, e organizuar nga Zyra Programore e Këshillit të Europës në Shkup, në kozniza të instrumentit horizontal të programës së Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës për Ballkanin Perendimor dhe Turqinë. ...


PANEL DISKUTIM ME TEMËN ,,MËSOJMË TË INKUADROJMË’’ ORGANIZUAR NGA SHOQATA ,,HAPNI DRITARET’’ NË TË CILIN MORI PJESË PËRFAQËSUES I AVOKATIT TË POPULLIT

19.12.2022

Këshilltarja shtetërore, mr.Vaska B. Mustafa mori pjesë si panelist në ngjarjen " Mësojmë të inkuadrojmë" organizuar nga Shoqata ‘’Hapni dritaret’’, që ishte eventi final i projektit ,,Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore’’, i realizuar me mbështetje nga Fondacioni i Fëmijëve ,,Pestalloci’’. ...


VIZITË STUDIMORE E INSTITUCIONIT PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE BARAZI TË REPUBLIKËS SË TURQISË TE AVOKATI I POPULLIT-MEKANIZMI PARANDALUES KOMBËTAR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

31.10.2022

Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar të Institucionit të Avokatit të popullit-Mekanizmit parandalues kombëtar, në një vizitë dyditore ishin anëtarët e Institucionit për të drejtat e njeriut dhe barazi të Republikës së Turqisë, i akredituar si Institucion kombëtar për të drejtat e njeriut me statusin B. ...


PËRFAQËSUES I AVOKATIT TË POPULLIT MORI PJESË NË KONFERENCËN NACIONALE PËR MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI I ROMËVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

27.10.2022

Nën organizimin e Qendrës Europiane për të Drejtat e Romëve dhe të Komisionit për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi u mbajt konferenca nacionale për mbrojtje nga diskriminimi i Romëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në të cilën mori pjesë këshilltari shtetëror zonja Vaska Bajramovska – Mustafa. Në konferencë janë prezentuar raste të diskriminimit ndaj pjesëtarëve të bashkësisë rome, të evidentuar dhe të paraqitur në suaza të mekanizmit akcio popilaris (action popularis) dhe raste të diskriminimit intersekcional. ...