rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

PUNTORI ME TEMË “BASHKËPUNIMI I AVOKATIT TË POPULLIT ME VETËQEVERISJEN LOKALE DHE EFEKTET E PROCESIT TË DECENTRALIZIMIT NDAJ QYTETARËVE”

13.09.2023

Nën organizim të Zyrës së Avokatit të Popullit, ndërsa në suaza të IPA projektit “Sundimi i të drejtës”, në Shtip u zhvillua puntoria e parë, prej 15 të planifikuarave, në më shumë rajone të shtetit, me temë “Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me vetëqeverisjen lokale dhe efektet e decentralizimit ndaj qytetarëve”. ...


FORUMI TEMATIK - GJENDJA E KRIZËS NË INSTITUCIONIN NDËSHKUES-KORREKTUES INK-ENK "IDRIZOVË"

19.07.2023

Duke pasur parasysh gjendjen e shpallur të krizës në zonën e Komunës së Gazi Babës, në të cilën Institucioni ndëshkues-korrektues Enti ndëshkues-korrektues Idrizovë e ushtron kompetencën e tij, dhe me qëllim të parandalimit të kërcënimeve të sigurisë dhe forcimit të sigurisë së institucionit (Vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 41-5397/3 , si dhe Vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 41-6712/3 i datës 07.07.2023) , më datën 19 korrik 2023, Shoqata maqedonase e juristëve të rinj dhe Avokati i popullit - Mekanizmi parandalues kombëtar, në mbështetje të Zyrës së Kombeve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mbajtën një forum tematik në të cilin morën pjesë udhëheqësit e Qendrës për menaxhimin e krizave (QMK), Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve (DES), INK-ENK "Idrizovo", si dhe përfaqësues të Armatës së RMV-së, Ministrisë së shëndetësisë, Ministrisë së punës dhe politikës sociale, Komitetit të Helsinkit dhe Këshillit të Evropës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. ...


KONFERENCA PËRFUNDIMTARE PËR PROJEKTIN "BE PËR TË DREJTAT E NJERIUT: PËRFSHIRJA E KONCEPTEVE TË MOSDISKRIMINIMIT NË LEGJISLACION"

21.06.2023

Avokati i popullit, z. Naser Ziberi dhe këshilltarja shtetërore, Vaska Bajramovska-Mustafa morën pjesë në konferencën përfundimtare në kuadër të projektit "BE për të drejtat e njeriut: Përfshirja e koncepteve të mosdiskriminimit në legjislacion", financuar në kuadër të programit IPA, i cili u zbatua nga Ministria e punës dhe politikës sociale, në të cilën ka marrë pjesë aktive edhe Zyra e Avokatit të popullit. ...


KONSULTIMI PËRFUNDIMTAR PËR PROJEKT - STRATEGJINË PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

09.06.2023

Avokati i popullit, përmes ekipit për monitorimin e zbatimit të Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, i cili funksionon në kuadër të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, mori pjesë aktive në procesin e hartimit të Strategjisë kombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara (2023-2030). ...


PJESËMARRJE NË UEBINAR PËR FORCIMIN E ROLIT TË EKIPEVE TË MPK-SË NË PARANDALIMIN E TORTURËS DHE LLOJIT TJETËR TË TRAJTIMIT MIZOR, ÇNJERËZOR OSE DEGRADUES DHE NDËSHKUES

07.06.2023

Organizuar nga Nënkomiteti për parandalimin e torturës dhe llojit tjetër të trajtimit mizor, çnjerëzor ose degradues ose ndëshkues të Kombeve të Bashkuara, u mbajt një uebinar disa-orësh kushtuar forcimit të rolit të ekipeve të MPK-së në parandalimin e torturës. ...