ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

27.06.2022

Народниот правобанител г.Насер Зибери и претседателот на Адвокатската комора на Република Северна Македонија г. Љубомир Михајловски потпишаа Меморандум за соработка со цел подигнување на степенот на заштита на правата на граѓаните и намалување на ризикот од торура, особено врз лицата лишени од слобода. ...


РАБОТНА СРЕДБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Г. НАСЕР ЗИБЕР СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ, Г. МАРКО БИСЛИМОСКИ

14.06.2022

Народниот правобранител, г.Насер Зибери оствари работна средба со претседателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, м-р Марко Бислимоски, на која се разговараше за иницијативата на канцеларијата на Народниот правобранител за измена на регулативата која се однесува на отчитувањето на броилата за електрична енергија (струјомерите), односно измени во досегашната пракса. ...


УЧЕСТВО НА 47 СЕСИЈА НА ПОТКОМИТЕТОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТОРТУРА И ДРУГ ВИД НА СУРОВО, НЕЧОВЕЧКО ИЛИ ПОНИЖУВАЧКО ПОСТАПУВАЊЕ ИЛИ КАЗНУВАЊЕ

14.06.2022

На 47 сесија на Поткомитетот за превенција од тортура и друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување на Обединетите Нации (СПТ) што во форма на вебинар се одржа на 14 јуни 2022 година, претставник на Националниот превентивен механизам, м-р Славица Димитриевска ја презентираше состојбата со мигрантите и баратели на азил во земјата, односно наодите и препораките на Националниот превентивен механизам од спроведените посети во местата на лишување од слобода на мигранти, баратели на азил и странци. ...


УЧЕСТВО НА КООРДИНАТИВНИОТ СОСТАНОК И ПРЕЗЕНТИРАЊЕТО НА КОНЦЕПТОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА МУЛТИСЕКТОРСКА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ НА РСМ

25.05.2022

Државните советници од Одделот за заштита на правата на детето и лица со попреченост при Народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа и г-ѓа Весна Костиќ, на 25.05.2022 година, учествуваа на координативен состанок на кој беше презентиран Концептот за изработка на Мултисекторска национална стратегија за правата на лицата со попреченост на РСМ. ...


ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА

16.05.2022

Народнит правобранител, г.Насер Зибери и деканот на Факултетот за безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, проф. д-р Никола Дујовски, потпишаа Меморандум со кој се уредува меѓусебната соработка на полето на едукацијата, обуките, давањето на експертска помош при изработка на одредени проекти. ...