ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА ЗА УЛОГАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ГРАДЕЊЕ НА МИР

29.10.2019

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на работилница насловена „Истражувајќи ја улогата на Националните институции за човекови права во градење на мирот“, што во организација на Европската мрежа на Национални институции за човекови права (ЕННХРИ) се одржа во Загреб, од 29 до 31 октомври 2019 година. ...


ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАА НА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

17.10.2019

Заменик-народниот праворанител, г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа и советник од канцеларијата на Народниот правобранител учествуваа на дводневната Меѓународната конференција на тема „Спречување на нечовечко постапување од страна на полиција:справување со предизвиците кои произлегуваат од пресудите на Европскиот суд за човекови права и други институции при Советот на Европа“, што се одржа во Црна Гора, во организација на Советот на Европа. ...


ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАА НА ДВОДНЕВНА ОБУКА/РАБОТИЛНИЦА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

16.10.2019

Претставници на Народниот правобранител учествуваа на дводневна обука/работилница за заштита на личните податоци под наслов „Општа регулатива за заштита на личните податоци и предизвиците од аспект на човековите права“ која во организација на Европската мрежа на Меѓународниот омбудсман институт (IOI) и Народниот правобранител на Република Латвија се одржа во Рига, Република Латвија. ...


СТУДИСКА ПОСЕТА НА ЗАМЕНИЧКАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

03.09.2019

Заменичката на народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа, од 3 до 5 септември 2019 година беше на студиска посета во Р.Словенија, како дел од Делегацијата на Република Северна Македонија, заедно со пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, Генералната секретарка на Собранието, претставници на невладин сектор и на Комисијата за заштита на лични податоци и на Државната комисија за спречување на корупција. ...


РАБОТНА СРЕДБА НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА АЗИЛ И МИГРАЦИЈА (A&M WG) НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА (ЕННХРИ/ENNHRI)

25.04.2019

Претставник од канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, на 25-26 април 2019 година присуствуваше на работна средба што се одржа во Загреб, Хрватска, во организација на Европската мрежа на национални институции за заштита на човековите права (ЕННХРИ /ENNHRI). ...