ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ДИСКУТИРАА ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

21.09.2011

По покана и во организација на Советот на Европа, Директорат за човекови права и Националниот омбудсман на Кралството Шпанија, Народниот правобранител г. Иџет Мемети учествуваше на тркалезна маса на националните институции за човекови права во Мадрид, Кралство Шпанија од 21 до 22-ри септември. ...


ПРЕТСТАВНИК ОД НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАБОТНА СРЕДБА ВО ТАЛИН

15.06.2011

Во јуни претставник од Националниот превентивен механизам учествуваше на работна средба во Талин организирана и поддржана од Советот на Европа преку проектот за воспоставување активна мрежа на тела на националните превентивни механизми. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ ЗБОРУВАШЕ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ИСКУСТВА ВО ПОГЛЕД НА ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА НА РОМИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА СО НАСЛОВ: „РОМИТЕ - ЕВРОПСКО ПРАШАЊЕ“

10.11.2010

„Ромите се најмаргинализираната група во Европа и се поставува прашањето: Дали тоа што е направено досега ја промени нивната состојба? ...


РЕГИОНАЛНА ТРКАЛЕЗНА МАСА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ ПОД ОПКАТ

20.10.2010

Во организација УНДП Регионалниот центар од Братислава, УНДП Хрватска, Асоцијацијата за превенција на тортура и Канцеларијата на Омбудсманот на Република Хрватска од 20 до 22 октомври во Цриквеница, Република Храватска се одржа Регионала тркалезна маса на националните превентивни механизми согласно ОПКАТ за имплементација на предизвиците и улогата на Националните превентивни механизми, на која учествуваше и македонскиот омбудсман г. Иџет Мемети. ...


ОДРЖАНО РЕДОВНО СОБРАНИЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ОМБУДСМАН ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПА НА КОЕ УЧЕСТВУВАШЕ И НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ

04.10.2010

Народниот правобранител г. Иџет Мемети учествуваше на редовното собрание на Интернационалниот омбудсман институт за Европа, што на четврти и петти октомври се одржа во Барселона, Кралството Шпанија, а на кое главни теми беа миграцијата и имплементација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата за заштита од тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување. ...