rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Infromata me karakter publik

Mbi bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë në informatat me karakter publik (Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 13/06) Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë vë në dispozicion LISTËN E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK.

Listën e informatave me karakter publik të Avokatit të Popullit e përbëjnë dokumentet si vijojnë:

Vendim për verifikimin e kompensimit për shpenzimet materiale (Adobe Acrobat document, 47 Kb)
Në përputhje me nenin 8 të Ligjit për qasje të lirë në informatat me karakter publik për personat zyrtarë të cilët ndërmjetësojnë dhe do të japin ndihmë për ta realizuar të drejtën e qasjes së lirë në informatat me karakter publik, Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë i caktoi:

  1. Zoran Bilbiloski
  2. Snezhana Teodosievska - Jordanoska

Të gjitha çështjet që janë me interes për qytetarët e që kanë të bëjnë me të drejtën e qasjes së lirë në informatat me karakter publik mund t’i merrni në numrin e telefonit si vijon: 02 3129-335; ose në e-mail

zbilbiloski@ombudsman.mk

sjordanoska@ombudsman.mk


Qytetarët e Republikës së Maqedonisë mund të marrin informata me karakter publik të cilën e ka hartuar Avokati i Popullit duke e plotësuar – Kërkesën për qasje në informatat me karakter publik , të cilën mund ta merrni edhe në arkivin e Avokatit të Popullit.

Kërkesën mund ta paraqisni në formë të shkruar në adresën e Avokatit të Popullit.

Adresa:
“Maqedonia” nr. 19 – Shkup:RAPORTE VJETORE