rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Avokati i Popullit ka kompetencë të veprojë kundrejt këtyre organeve:

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë:

 • hërbimeve;
 • komisioneve;
 • sekretariateve;

Ministrive:

1. Organeve përbërëse të ministrive:

 • drejtorive (të ekzekutimit të sanksioneve, të çështjeve pronësore - juridike, të doganave, të të ardhurave publike, të ekonomisë së ujërave, të veterinarisë, të hidrometeorologjisë, të kadastrës dhe të pronës së patundshme etj.).

 • inspektorateve (të administratës, devizore, tregtare, të bujqësisë, të ndërtimtarisë dhe të urbanizmit, të mjedisit jetësor dhe komunal).

 • fondeve (të sigurimit shëndetësor, të sigurimit pensional e invalidor, të mjedisit jetësor dhe të ujërave);

 • enteve (të statistikës, të gjeodezisë etj.);

 • byrove (të ekspertizave gjyqësore, të mbrojtjes së pronës industriale, të turizmit, të zhvillimit të arsimit, të viseve ekonomikisht të pazhvilluara, të barërave etj.);

 • agjencive (të emigracionit, të informatave, të rinisë dhe të sporteve, të zhvillimit dhe të investimit);

 • shërbimeve (të mjedisit jetësor, të hapësirës informative, të standardizimit dhe të meteorologjisë etj);

 • institucioneve shëndetësore (spitaleve, ambulancave, qendrave psikiatrike dhe neuropsikiatrike, shtëpive të pleqëve dhe jetimoreve);

 • institucioneve arsimore (të arsimit parashkollor, fillor, të mesëm dhe sipëror);

 • qendrave të punëve sociale.


2. Njësive rajonale

Avokati i Popullit intervenon edhe në punën e ndërmarrjeve publike, shërbimeve dhe enteve nga sfera e: komunikacionin hekurudhor, postë, telekomunikacione, elektrodistribucion, radio dhe televiozion, ndërmarrjet banesore dhe komunale, si dhe në organet e vetqeverisjes lokale.