rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Memorandum për bashkëpunim


  • 19.03.2019, Shkup - ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUMI PËR BASHKËPUNIM ME SHOQATËN PËR JETË MË TË MIRË, MY LIFE, JETA IME

  • 15.05.2019, Shkup - ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUMI PËR BASHKËPUNIM MIDIS AVOKATIT TË POPULLIT DHE SHOQATËS SË GAZETARËVE

  • 04.09.2018, Shkup - ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MIDIS AVOKATIT TË POPULLIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE FAKULTETIT PËR DETEKTIVË DHE KRIMINALISTIKË, UNIVERSITETI EVROPIAN – REPUBLIKA E MAQEDONISË – SHKUP

  • 19.07.2017, Shkup - ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM ME SHOQATËN QENDRA NACIONALE ROME

  • 14.12.2016, Сkopje - ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MIDIS ZYRËS SË AVOKATIT TË POPULLIT DHE QENDRËS LGBT

  • 11.12.2015, Shkup - ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM ME DISA ORGANIZATA JOQEVERITARE ME QËLLIM TË MBROJTJES SË TË DREJTËS ZGJEDHORE TË ZGJEDHJEVE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE

  • 29.10.2015, Shkup - ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MIDIS ZYRAVE TË AVOKATIT TË POPULLIT DHE ZYRËS SË KOMESARIATIT TË LARTË PËR REFUGJATË PRANË KOMBEVE TË BASHKUARA

  • 20.10.2009, Shkup - ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И КОАЛИЦИЈАТА „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ“

  • 02.07.2009, Shkup - ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MIDIS ZYRËS SË AVOKATIT TË POPULLIT DHE KOALICIONIT “TË GJITHË PËR GJYKIM TË DREJTË