rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Mandati e Avokatit të popullit


Avokatin e Popullit e zgjedh dhe e shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Avokati i Popullit zgjidhet në mandat prej tetë vjetësh, me të drejtë rizgjedhjeр.Në kryerjen e funkcioneve dhe kompetencës Avokatit të popullit i ndihmojnë zëvendësit e zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Maqedonsië. Zgjedhjen dhe shkarkimin e Avokatit të popullit dhe zëvendësve të tij Kuvendi i Republikësës Maqedonsië e bënë me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve me ç’rast duhet të ketë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët u takojnë bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonsië.