rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

NASER ZIBERI

 • u lind në vitin 1961 në fsh. Laskarc-Shkup

 • në vitin 1980 e ka kryer arsimin e mesëm në Gjimnazin “Zef Lush Marku”-Shkup;

 • në vitin 1985 ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë, Republika e Kosovës;

 • nga viti 1986 deri në vitin 1990 ka punuar në NIP “Nova Makedonjia” si gazetar në redaksinë e gazetës së përditshme “Flaka e Vëllazërimit”;

 • në vitin 1990 në zgjedhjet e para shumëpartiake është zgjedhur për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mandatin e deputetit e merr edhe në zgjedhjet e dyta parlamentare të cilat u mbajtën në vitin 1994, si dhe në zgjedhjet e të mbajtura në vitin 1998;

 • në periudhën 1990 -1994 ishte kryetar i Komisionit për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, si dhe anëtar i Komisionit për Çështje Kushtetuese. Në periudhën e njëjtë ishte anëtar i Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Asamblenë Parlamentare të OSBE-së;

 • në periudhën 1996 – 1998 e kryen funksionin ministër për Punë dhe Politikë Sociale dhe nënkryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut;

 • duke e kryer këtë funksion në mënyrë aktive bashkëpunon me sektorin civil, organizatat joqeveritare dhe sindikatat, Dhomën e Ekonomike, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Gjatë mandatit të tij u zhvilluan reforma të mëdha në fushën e të drejtës së punës, mbrojtjes sociale, të drejtave të fëmijës, mbrojtjes së familjes, si dhe reforma në fushën e sigurimit pensional dhe invalidor, mbrojtjen e të drejtave të punëtoreve, kategorive vulnerabile – grupeve sociale dhe personave me nevoja të veçanta. Për punën e tij ka marrë çmime të shumta, mirënjohje, falënderime dhe diploma nga organizata joqeveritare, Kryqi i Kuq dhe subjekte të tjera relevante;

 • gjatë kësaj periudhe ka marr pjesë në më shumë konferenca vendore dhe ndërkombëtare, trajnime, seminare, punëtori dhe tribuna në fushën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut;

 • gjatë periudhës nga viti 1998 deri në vitin 2002 ishte koordinator i grupit të Partisë për Prosperitet Demokratik, anëtar i Komisionit Ligjvënës – Juridik dhe anëtar i Komisionit për Çështje Kushtetuese;

 • gjatë vitit 2001 ishte anëtar i Grupit të Ekspertëve për hartimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe ndryshimet e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i propozuar nga grupi parlamentar i Partisë për Prosperitet Demokratik;

 • Ishte anëtar i Komisionit shtetëror për listat zgjedhore në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, anëtar i Trupit koordinues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për përballje me krizën në vitin 2001, si dhe anëtar i Këshillit juridik të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë;

 • Në vitin 2004 ai u zgjodh noter në rajonin e Gjykatave Themelore të Qytetit të Shkupit;

 • Më datën 25.01.2021 u zgjodh Avokat i popullit.