rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Dokumente dhe standarde universale


  • Rregulla standarde minimale të KB-së për trajtimin e personave të dënuar

  • Parimet themelore për përdorimin e forcës dhe armëve nga ana e nëpunësve të cilët e zbatojnë ligjin

  • Udhëzime të Nënkomitetit për Parandalimin e Torturës për mekanizmat parandalues nacional