rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Legjislacioni vendas


 • Ligji për ratifikimin e Konventës të Këshillit të Evropës për mbrojtjen e fëmijëve nga eksploatimi seksual dhe keqpërdorimi seksual ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 135/2010)

 • Ligji për ratifikimin e Konventës për të drejtat e fëmijës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.150/1993)

 • Ligji për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 46/2009, 83/2009,156/2009, 51/2011,157/2011)

 • Ligji për familjen ("Службен весник на Република Македонија" бр.80/1992, 9/1996, 19/2000, 29/2001, 38/2004, 60/2005, 33/2006, 84/2008, 112/2009, 67/2010,156/2010,39/2012, 44/2012)

 • Ligji për mbrojtje sociale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 79/2009 prej datës 24.06.2009, 36/2011, 51/2011)

 • Ligji për arsimin fillor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 44/1995, 24/1996, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 63/2004, 67/2004, 48/2009, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 6/2011, 18/2011, 51/2011)

 • Ligji për arsimin e mesëm ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 52/2002 – tekst i konsoliduar, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011)

 • Ligji për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 43/2012, 145/12)

 • Kodi penal ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011)

 • Ligji për procedurë penale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 15/1997, 18/1999, 44/2002, 27/2004,74/2004, 75/2006, 83/2008, 53/2009, 67/2009)

 • Ligji për drejtësinë e të miturve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 87/2007, 103/2008, 161/2008, 145/2010)

 • Ligji për sigurim shëndetësor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 65/2012-tekst i konsoliduar)

 • Ligji për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 82/2008, 12/2009, 53/2011)

 • Ligji për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 66/2004, 139/2008, 99/2009)

 • Ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 38/2005, 58/2005)

 • Ligji për regjistër të veçantë të personave të dënuar për vepra penale për abuzim seksual të personave të mitur dhe pedofili ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 11/2012)

 • Ligji për veprimtari radiodifuzive ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012)

 • Ligji për policinë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 114/2006, 6/2009)

 • Procedura standarde operative për veprim me viktima të trafikimit me qenie njerëzore

 • Plan-veprimi nacional për luftë kundër trafikimit me qenie njerëzore
  http://antitrafficking.blog.mk/files/2010/02/NAP-makedonski2.pdf

 • Plan-veprimi nacional për luftë kundër trafikimit me qenie njerëzore 2009-2012

 • Plan-veprimi për parandalim dhe përballje me abuzimin seksual të fëmijëve dhe pedofilinë 2009-2012
  http://mtsp.gov.mk/?ItemID=BD66FCC3A7FBCB47AB9150CBFECD2C96

 • Programi për ri-socializim dhe ri-integrim të fëmijëve viktima të trafikimit me qenie njerëzore
  http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Programa_resocijaliyacija.pdf

 • Protokolli për bashkëpunim ndërmjet institucioneve kompetente në raste të abuzimit seksual të fëmijëve dhe pedofilisë
 • http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/protokol_zloupotreba_deca.pdf