rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Konventat ndërkombëtare


 • Konventa për të drejtat e fëmijës (Gazeta Zyrtare e RM. nr.12/02)

 • Protokolli fakultativ i Konventës për të drejtat e fëmijës i cili ka të bëjë me trafikimin e fëmijës në lidhje me prostitucionin e fëmijëve dhe pornografinë e fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM. nr. 44/03)

 • Konventa për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore dhe protokolli i parë, Protokolli nr. 4,6,7 dhe 11 ndaj Konventës (Gazeta Zyrtare e RM nr. 11/97)

 • Protokolli nr. 12, 13 ndaj Konventës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 30/04)

 • Konventa Evropiane për realizimin e të drejtave të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 12/02)

 • Konventa e cila ka të bëjë me ndalimin dhe veprimin urgjent për eliminimin e llojeve më të këqija të eksploatimit të punës së fëmijës (Gazeta Zyrtare e RM 13/02)

 • Konventa e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e fëmijëve nga eksploatimi seksual dhe keqpërdorimi seksual (Gazeta Zyrtare e RM nr. 135/10)

 • Konventa e Këshillit të Evropës për luftë kundër trafikimit me qenie njerëzore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 49/09)

 • Konventa e KB kundër krimit të organizuar transnacional, protokolli për prevenimin, parandalimin dhe ndëshkimin e trafikimit me qenie njerëzore sidomos gra dhe fëmijë me të cilin plotësohet Konventa e KB (Gazeta Zyrtare e RM. nr. 70/04)

 • Deklarata Universale për të drejtat e njeriut (Gazeta Zyrtare e RM nr. 57/93)

 • Konventa për parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore dhe eksploatimin e të tjerëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 2/51)

 • Konventa për lidhjen e martesës, për lidhjen e martesës në moshë vogël (Gazeta Zyrtare e RM. nr. 13/64)

 • Konventa ndërkombëtare për abrogimin e të gjitha formave të diskriminimit racor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 31/67)

 • Konventa për abrogimin e të gjitha formave të diskriminimit të grave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 11/81)

 • Protokolli fakultativ ndaj Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave (Gazeta Zyrtare e RM. nr. 11/81)

 • Konventa ndërkombëtare për parandalimin e trafikimit me gra dhe fëmijë (Gazeta Zyrtare e RM nr. 41/50)