rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

RREGULLORET për punën e Avokatit të popullit:


Rregullorja për formën, përmbajtjen dhe procedurën për lëshimin, përdorimin dhe konfiskimin e legjitimacionit zyrtar të avokatit të popullit, zëvendësve dhe të punonjësve në Shërbimin profesional të Avokatit të popullit

Rregullorja për organizimin dhe fushëveprimin e punës së Shërbimit profesional, Ekipit të Mekanizmit parandalues nacional, Seksioneve të veçanta dhe Zyrave të avokatit të popullit  (korrik, 2017)

Rregullorja për organizimin dhe fushëveprimin e punës së Shërbimit profesional, Ekipit të Mekanizmit parandalues nacional, Seksioneve të veçanta dhe Zyrave të avokatit të popullit;(korrik, 2017)

                Vendim për dhënien e pëlqimit për aktet e përgjithshme të Avokatit të popullit  (Numër 08-2102/1 prej 11.07.2017)

Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e organizimit dhe fushëveprimit të punës së Shërbimit profesional, Ekipit të Mekanizmit parandalues nacional, Seksioneve të veçanta dhe Zyrave të avokatit të popullit  (pril, 2018)

Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e organizimit, sistematizimit të vendeve të punës në Shërbimin profesional, Ekipin e Mekanizmit parandalues nacional, Seksionet e veçanta dhe Zyret e avokatit të popullit (pril, 2018)

                 Vendim pë dhënien e pëlqimit për aktet e përgjithshme të Avokatit të popullit  (Numri 08-3818/1 i datës 14.06.2018)

Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e organizimit dhe fushëveprimit të punës së Shërbimit profesional, Ekipit të Mekanizmit parandalues nacional, Seksioneve të veçanta dhe Zyrave të avokatit të popullit  (gusht, 2018)

Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e organizimit, sistematizimit të vendeve të punës në Shërbimin profesional, Ekipin e Mekanizmit parandalues nacional, Seksionet e veçanta dhe Zyret e avokatit të popullit  (gusht, 2018)

               Vendim pë dhënien e pëlqimit për aktet e përgjithshme të Avokatit të popullit (Numri 08-5116/1 i datës 03.09.2018)