rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени


Rregullorja e Avokatit të popullit më afër i rregullon parimet themelore të organizimit, procedurës dhe mënyrës së punës së Avokatit të popullit dhe çështjeve tjera më kryesore për punën e Avokatit të popullit.

Me zbatim e kësaj rregullorje sigurohet kryerja e rregullt, e drejtë dhe në kohë e punëve nga kompetenca e Avokati të popullit. Rregullorja e Avokatit të popullit-Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut-Nr.77/2022 28.03.2022