rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени
Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve. Si dhe në parimet tona: Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit. Të barabartë në relacion me të gjithë. Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Raporte vjetore

për shkallën e respektimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut

Raporte të veçanta

Sipas hulumtimeve të zbatuara nga AP

Statistika

si rezultat i punës me lëndë

Naroden Pravobranitel

Në përgjithësi për Avokatin e Popullit

Avokatin e Popullit e zgjedh dhe e shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Avokati i Popullit zgjidhet në mandat prej tetë vjetësh, me të drejtë rizgjedhje.

më shumë

Aktivitetet

U NËNSHKRUA MEMORANDUMI PËR BASHKËPUNIM ME FAKULTETIN E SIGURISË PRANË UNIVERSITETIT ,,SHËN KLIMENTI I OHRIT’’ - MANASTIR

16.maj.2022

Avokati i popullit, z. Naser Ziberi dhe Dekani i Fakultetit të sigurisë pranë Universitetit ,,Shën Klimenti i Ohrit’’ në Manastir, prof. dr. Nikolla Dujovski, nënshkruan Memorandum me të cilin rregullohet bashkëpunimi i ndërsjellë në fushën e edukimit, trajnimeve, ofrimit të ndihmës eksperte në përgatitjen e projekteve të caktuara.

më shumë

AVOKATI I POPULLIT Z.NASER ZIBERI MORI PJESË NË KONFERENCËN E TRETË VJETORE TË RRJETIT TË KOMISIONEVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE BARAZINË GJINORE TË BALLKANIT PERËNDIMOR (HUGEN)

15.mars.2022

Avokati i popullit z.Naser Ziberi mori pjesë në konferencën e tretë vjetore të Rrjetit të Komisioneve për të Drejtat e Njeriut dhe Barazinë Gjinore të Ballkanit Perëndimor (HUGEN), ku u diskutua me temë ,,Kontributi i bashkëpunimit parlamentar për avancimin e të drejtave të njeriut dhe barazinë gjinore’’

më shumë

KONFERENCË ME TEMË ,, FORCIMI I INSTITUCIONEVE KOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT SI MEKANIZËM I PAVARUR PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË KONVENTËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA’’

02.mars.2022

Organizuar nga Zyra e Avokatit të popullit dhe Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes platformës ZOOM, u mbajt konferencë rajonale me temë ,,Forcimi i institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut si mekanizëm i pavarur për monitorimin e zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara (KDPAK)’’.

më shumë

PJESËMARRJA NË KONFERENCË ME TEMË ,,GJUHA E URREJTJES NDAJ BASHKËSISË ROME NË SFERËN ONLINE SI PJESË NGA ANTICIGANIZMI’’

16.shkurt.2022

‘’Peer education to counter antigypsyist hate speech online”, ishte tema e Konferencës së organizuar nga Instituti për hulumtim dhe analizë të politikave - ,,Romalitiko’’ dhe Asociacioni Rinor Arsimor Rajonal Rom, që u mbajt në Shkup, ndërkaq në të cilën morri pjesë këshilltari shtetëror nga zyra e Avokatit të popullit Mr. Vaska Bajramovska-Mustafa.

më shumë

Aktivitetet ndationrkombtare

AVOKATI I POPULLIT Z.NASER ZIBERI MORI PJESË NË TAKIMIN E KATËRT TË OMBUDSMANËVE TË KOSOVËS, SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

01.dhjetor.2021

„Situata me pandeminë, sidomos masat e marra nga Qeveritë, ndërkaq të cilat i referohen vaksinimit të qytetarëve, dhe korelacionit të tyre me të drejtat dhe liritë e njeriut, pavarësisë së institucioneve për të drejtat e njeriut, bashkëpunimit me Parlamentet, si dhe me shoqatat civile’’, ishin temat kryesore të takimit të katërt të ombudsmanëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z.Naser Ziberi, i Republikës së Kosovës, z. Naim Qelaj dhe i Republikës së Shqipërisë, znj. Erinda Ballanca, i cili u mbajt më datën 1 dhe 2 dhjetor në Prishtinë.

më shumë

PJESËMARRJE E PËRFAQËSUESIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NË TAKIMIN E 11-TË TË ASOCIACIONIT TË OMBUDSMANËVE TË MESDHEUT

04.tetor.2021

Përfaqësuesja e Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, këshilltarja shtetërore Sllavica Dimitrievska, mori pjesë në takimin e 11-të të Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut që këtë vit, pas një viti vonesë për shkak të pandemisë me Kovid-19, u mbajt më datë 4 dhe 5 tetor në Nafplio, Republika e Greqisë.

më shumë

PJESËMARRJE E PËRFAQËSUESIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE TË ORGANIZUAR NGA KOMISARI I LARTË PËR TË DREJTAT E NJERIUT I FEDERATËS RUSE

17.dhjetor.2019

Përfaqësues i Avokatit të popullit mori pjesë në konferencën ndërkombëtare vjetore të organizuar nga Komisari i lartë për të drejtat e njeriut i Federatës Ruse, që u mbajt në Moskë më datën 17 dhjetor.

më shumë

PJESËMARRJA E PËRFAQËSUESIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NË KONFERENCËN “PARIMET E VENECIAS PËR FUQIZIMIN E INSTITUCIONIT AVOKAT I POPULLIT”

10.dhjetor.2019

Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit mori pjesë në Konferencën e organizuar nga Asociacioni i Ombudsmanëve të Mesdheut (AOM), Këshilli i Evropës dhe Komisioneri për Administrimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Qipro, e cila u mbajt në Nikozi.

më shumë

Faqja e parë – pyetje kryesore

KUSH ESHTE AVOKATI POPULLIT?

Avokati i Popullit, kudo ne bote i njohur si Ombudsman, eshte institucion i ri, organ i vecante i sistemit politik te Republikes se Maqedonise, qe eshte i kodifikuar ne Kushtetuten e Republikes se Maqedonise (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 52/91, 1/92, 31/98, 91/01).  Me Ligjin e avokatit te Popullit (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 60/03), ka kompetence t’i mbroje te drejtat kushtetuese dhe ligjore te qytetareve, kur ato shkilen nga administrata shteterore dhe organet e organizatat e tjera qe kane autorizime publike.

Avokati i Popullit, eshte insititucion i pavarur, i mevetesishem dhe profesional, i cili gjate kryerjes se detyrave udhehiqet nga parimet e objektivitetit, paanesise, pergjegjesise, ndershmerise, azhuritetit, ekspedivitetit, papercaktueshmerise fetare a partiake, barazise ne mbrojtjen e te drejtave dhe te lirive te qytetareve, pa marre parasysh perkatesine kombetare a bindjen fetare ose politike, gjinine, racen etj.

Avokati i Popullit veprimtarine e vet e zhvillon ne kuader te Kushtetutes dhe te Ligjit, si dhe ne kuader te konventave dhe akteve juridike nderkombetare per lirite dhe te drejtat e njeriut.

SI MUND TË MË NDIHMOJË?

Avokati i popullit kur konstaton se janë të cënuara të drejtat kushtetuse dhe ligjore të parashtruesit të parashtresës ose se janë bërë padrejtësi tjera mund: të japi rekomandime mendime dhe udhëzime për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara; të propozojë përsëritje të ndonjë procedure konform ligjit; të ngrej iniciativë për hapjen e procedurës diciplinore kundër personit zyrtar gjegjësisht përgjegjës dhe të dorëzojë kërkesë deri te prokuroi publik kompetent për ngritjen e procedurës për vërtetimin e përgjegjësisë penale.

KUR KERKOHET NDIHME NGA AVOKATI I POPULLIT?

Nga Avokati i Popullit, mund të kërkojë ndihmë dhe intervenim, çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë dhe i huaj (personalisht ose nëpërmjet të të autorizuarit të tij), kur vlerëson se i është cënuar ndonjë e drejtë kushtetuese apo ligjore me akte apo veprime të organeve të administratës shtetërore, si dhe të organeve e të organizatave të cilat kanë autorizime publike.

Mbrojtja e të drejtave nga Avokati i Popullit mund të kërkohet nëse qytetari më parë i është drejtuar organit kompetent apo organizatës (ka dorëzuar kërkesë, lutje, ka kërkuar ndihmë, intervenim apo ndonjë veprim tjetër), pas së cilës ky organ apo organizatë ka sjellë ose jo akte, ka ndërmarrë ose jo veprime përkatëse.

Procedura konsiderohet e hapur nëse Avokatit të Popullit i paraqitet parashtresa (ankesa, pakënaqësia). Ajo paraqitet personalisht në zyrën e Avokatit të Popullit, me postë, gojarisht në procesverbalin e Avokatit të Popullit, me telefaks ose me postë elektronike.

Avokati i Popullit mund të inicojë procedurë edhe me vetë inisativë, por për vazhdimin e saj duhet pëlqimi i qytetarit, të cilit i është cënuar e drejta kushtetuese ose ligjore.

Avokati i popullit intervenon kur:

 • të drejtat e qytetarëve shkilen me akte apo veprime të organeve të administratës shtetërore, si dhe të organeve dhe të oganizatave që kanë autorizime publike;

 • kanë kryer veprime, me të cilët janë sjellë me subjektivizëm në mënyrë burokratike, të pahijshme dhe johumane ndaj qytetarëve;

 • nuk kanë vepruar sipas kërkesës, apo kanë sjellë vendime pozitive pa mbështetje ligjore;

 • zvaritet procedura e kërkesës;

 • nuk përfshihet në procedurë pala e interesuar;

 • kënaqen me palën duke e përcjellë nga njëri sportel në sportelin tjetër ose nga njëri organ te organi tjetër për procedurë dhe grumbullimin e dëshmive, të cilat organi zyrtarisht mund t’i sigurojë;

 • nuk i zbatojnë aktet administrative ekzekutuese dhe të përfunduara dhe nuk veprojnë sipas udhëzimeve të organeve administrative dhe gjyqësore të shkallës së dytë.

SI MUND TË PARASHTROJ PARASHTRESË?

QYTETARI MUND TE DOREZOJE PARASHTRESE:

 • me goje (personalisht ose me poste),

 • me goje ne procesverbal te zyrave te Avokatit te Popullit,

 • me telefon apo telefaks,

 • me poste elektronike.

QE AVOKATI I POPULLIT TE INICOJE PROCEDURE PARA ORGANEVE DHE ORGANIZATAVE KOMPETENTE DUHET PATJETER TE PLOTESOHEN KETO PARAKUSHTE:

 • parashtresa te jete e nenshkruar dhe t’i permbaje te dhenat personale te pales (emri, mbiemri, adresa, telefoni etj.);

 • t’i perfshije rrethanat, faktet dhe deshmite ne te cilat mbeshtetet (vendimi, certifikata, ankesa, perfundimi, vertetimi, mendimi etj.);

 • ne parashtrese duhet te permendet edhe organi, gjegjesisht organizata, si dhe personi zyrtar me te cilin ka te beje parashtresa dhe akti (vendimi, perfundimi, certifikata etj.);

 • ne te te arsyetohet perdorimi i mjeteve juridike, nese ka perdorur.

Parashtresa duhet te jete e kuptueshme dhe e qarte.

Avokati i Popullit gjate veprimit sipas parashtreses cdo here e respekton fshehtesine dhe intimitetin e pales qe ka paraqitur parashtrese dhe per aktivitetin e ndermarre pala nuk mund dhe nuk guxon te kete pasoja te demshme nga organi, i cili ia ka shkelur te drejten.

Per parashtresen e paraqitur nuk paguhet takse administrative.

Per paraqitjen e parashtreses nuk kerkohet ndonje forme e patjetersueshme, ajo mund te shkruhet edhe me dore. Ne zyren e Avokatit te Popullit ekziston formulari joformal per dorezimin e parashtresave.

SI MUND TA KONTAKTOJ?

Nëse është e nevojshme ndihmë nga Avokati i popullit, mund të drejtoheni personalisht në Zyrën e Avokatit të popullit në Shkup, si edhe në zyrat rajonale në Tetovë, Kërçovë, Shtip, Strumicë, Kumanovë dhe Manastir, me telefon , me postë ose në mënyrë elektronike.