rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени
Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve. Si dhe në parimet tona: Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit. Të barabartë në relacion me të gjithë. Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Raporte vjetore

për shkallën e respektimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut

Raporte të veçanta

Sipas hulumtimeve të zbatuara nga AP

Statistika

si rezultat i punës me lëndë

Naroden Pravobranitel

Në përgjithësi për Avokatin e Popullit

Avokatin e Popullit e zgjedh dhe e shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Avokati i Popullit zgjidhet në mandat prej tetë vjetësh, me të drejtë rizgjedhje.

më shumë

Aktivitetet

AVOKATI I POPULLIT Z. NASER ZIBERI ZHVILLOI TAKIM ME ZNJ. GILLIAN STIRK, SHEFE E MISIONIT VËZHGUES TË OSBE/ODIHR NË TEMËN: ZGJEDHJET PRESIDENCIALE DHE PARLAMENTARE 2024 NË RMV

12.prill.2024

Avokati i Popullit, z.Naser Ziberi zhvilloi takim me znj.Gillian Stirk, shefe e misionit vëzhgues të OSBE/ODIHR, me temë: Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare 2024 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku u diskutua për rolin e institucionit të Avokatit të Popullit në mbrojtjen e të drejtave zgjedhore.

më shumë

PJESËMARRJE NË NJË TRAJNIM DYDITORË PËR MONITORIMIN E KUSHTEVE NË VENDET E PRIVIMIT NGA LIRIA ME FOKUS PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA EKSTREMIZMI I DHUNSHËM DHE RADIKALIZIMI

26.mars.2024

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODHIR) në datë 26 dhe 27 mars, në Shkup, organizoi trajnim dyditorë për përforcimin e kapaciteteve të personave që kryejnë monitorimin (mbikqyrjen) e situatave në vendet e privimit nga liria dhe parandalimin dhe mbrojtjen nga abuzimi i të drejtave të njeriut për personat e privuar nga liria, me fokus për luftën kundër ekstremizimit të dhunshëm dhe radikalizimit.

më shumë

25 VITE NGA THEMELIMI I INSTITUCIONIT AVOKATI I POPULLIT

12.dhjetor.2023

“Kur bëhet fjalë për shënimin e 25 vjetorit të themelimit të institucionit Avokati i Popullit, të cilin tani e udhëheqi, do të doja që të kthehem në zanafillat e tij, por nga një kënd tjetër – nga aspekti i rrënjosjes së tij në Kushtetutë, mandej edhe sjelljes së Ligjit për Avokatin e Popullit.

më shumë

PROMOVIMI I KONVENTËS PËR TË DREJTAT E FËMIJËS NË GJUHËN E SHENJAVE NGA ANA E PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT - SEKSIONIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

04.dhjetor.2023

Përfaqësuesit e Avokatit të popullit – Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara promovuan Konventën për të drejtat e fëmijës në gjuhën e shenjave.

më shumë

Aktivitetet ndationrkombtare

PJESËMARRJE NË TAKIMIN RAJONAL TË MEKANIZMAVE PARANDALUES KOMBËTAR DHE ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE NË RAJONIN E ORGANIZATËS PËR SIGURI DHE BASHKËPUNIM NË EVROPË (OSBE) KUSHTUAR PARANDALIMIT TË TORTURËS DHE TRAJTIMIT TJETËR JOPËRKATËS – ME FOKUS NË SHËNDETIN MENDOR NË VENDET E PRIVIMIT TË LIRISË

09.nëntor.2023

Në periudhën 9 dhe 10 nëntor të vitit 2023, këshilltarja shtetërore, Mr. Sllavica Dimitrievska, mori pjesë në takimin kushtuar shëndetit mendor në vendet e privimit nga liria, i cili i organizuar nga Shoqata për parandalimin e torturës (APT), Organizata për sigurinë dhe bashkëpunimin në Evropë (OSBE) dhe Këshilli i Evropës u mbajt në Kopenhagë të Danimarkës, ku morën pjesë përfaqësues të Mekanizmave parandalues kombëtar (MPK) dhe organizatave të shoqërisë civile që punojnë për këtë çështje në rajonin e OSBE-së.

më shumë

PJESËMARRJA NË TAKIMIN E PARË TË RRJETIT TË MEKANIZMAVE PARANDALUES KOMBËTAR TË EVROPËS JUGLINDORE

01.qershor.2023

Përfaqësuesi i Avokatit të popullit-Mekanizmit parandalues kombëtar (MPK, Mr. Sllavica Dimitrievska - këshilltare shtetërore, mori pjesë në takimin e parë për vitin 2023 të Rrjetit të mekanizmave parandalues kombëtar të Evropës Juglindore, organizuar nga MPK-ja greke si kryesues i Rrjetit për këtë vit.

më shumë

MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT REALIZOI VIZITË STUDIMORE TEK MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL I REPUBLIKËS SË POLONISË

25.prill.2023

Në korniza të bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokatit të Popullit – anëtarët e ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN) në përbërje prej: Mr.Sllavica Dimitrievska, këshilltare shtetërore, Aleksandar Trenkovski, këshilltar dhe Bardhyl Limani, këshilltar, në periudhën prej 25 deri me 28 prill të vitit 2023, realizuan vizitë studimore të MPN polak në suaza të së cilës zhvilluan edhe takim disa orësh me përfaqësues të Zyrës për të drejta themelore të FRONTEKS (Fundamental Right Officer FRONTEX).

më shumë

PJESËMARRJE NË TAKIM TË RRJETIT TË MEKANIZMAVE PARANDALUESE NACIONALE TË EUROPËS JUGLINDORE

15.nëntor.2022

Përfaqësuesit e Avokatit të Popullit – Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN), Mr.Sllavica Dimitrievska, këshilltar shtetëror dhe Mr.Bardhyl Limani, këshilltar morrën pjesë në takimin e dytë të Rrjtetit të Mekanizmave Parandalues Nacional të Evropës Juglindore. Takimi është organizuar nga Bordi i Ombudsmanit Austriak, përkatësisht Mekanizmit Prandalues Nacional të Austrisë si kryesues i Rrjetit, ndërsa finansiarisht është përkrahur nga Këshilli i Evropës.

më shumë

Faqja e parë – pyetje kryesore

KUSH ESHTE AVOKATI POPULLIT?

Avokati i Popullit, kudo ne bote i njohur si Ombudsman, eshte institucion i ri, organ i vecante i sistemit politik te Republikes se Maqedonise, qe eshte i kodifikuar ne Kushtetuten e Republikes se Maqedonise (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 52/91, 1/92, 31/98, 91/01).  Me Ligjin e avokatit te Popullit (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 60/03), ka kompetence t’i mbroje te drejtat kushtetuese dhe ligjore te qytetareve, kur ato shkilen nga administrata shteterore dhe organet e organizatat e tjera qe kane autorizime publike.

Avokati i Popullit, eshte insititucion i pavarur, i mevetesishem dhe profesional, i cili gjate kryerjes se detyrave udhehiqet nga parimet e objektivitetit, paanesise, pergjegjesise, ndershmerise, azhuritetit, ekspedivitetit, papercaktueshmerise fetare a partiake, barazise ne mbrojtjen e te drejtave dhe te lirive te qytetareve, pa marre parasysh perkatesine kombetare a bindjen fetare ose politike, gjinine, racen etj.

Avokati i Popullit veprimtarine e vet e zhvillon ne kuader te Kushtetutes dhe te Ligjit, si dhe ne kuader te konventave dhe akteve juridike nderkombetare per lirite dhe te drejtat e njeriut.

SI MUND TË MË NDIHMOJË?

Avokati i popullit kur konstaton se janë të cënuara të drejtat kushtetuse dhe ligjore të parashtruesit të parashtresës ose se janë bërë padrejtësi tjera mund: të japi rekomandime mendime dhe udhëzime për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara; të propozojë përsëritje të ndonjë procedure konform ligjit; të ngrej iniciativë për hapjen e procedurës diciplinore kundër personit zyrtar gjegjësisht përgjegjës dhe të dorëzojë kërkesë deri te prokuroi publik kompetent për ngritjen e procedurës për vërtetimin e përgjegjësisë penale.

KUR KERKOHET NDIHME NGA AVOKATI I POPULLIT?

Nga Avokati i Popullit, mund të kërkojë ndihmë dhe intervenim, çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë dhe i huaj (personalisht ose nëpërmjet të të autorizuarit të tij), kur vlerëson se i është cënuar ndonjë e drejtë kushtetuese apo ligjore me akte apo veprime të organeve të administratës shtetërore, si dhe të organeve e të organizatave të cilat kanë autorizime publike.

Mbrojtja e të drejtave nga Avokati i Popullit mund të kërkohet nëse qytetari më parë i është drejtuar organit kompetent apo organizatës (ka dorëzuar kërkesë, lutje, ka kërkuar ndihmë, intervenim apo ndonjë veprim tjetër), pas së cilës ky organ apo organizatë ka sjellë ose jo akte, ka ndërmarrë ose jo veprime përkatëse.

Procedura konsiderohet e hapur nëse Avokatit të Popullit i paraqitet parashtresa (ankesa, pakënaqësia). Ajo paraqitet personalisht në zyrën e Avokatit të Popullit, me postë, gojarisht në procesverbalin e Avokatit të Popullit, me telefaks ose me postë elektronike.

Avokati i Popullit mund të inicojë procedurë edhe me vetë inisativë, por për vazhdimin e saj duhet pëlqimi i qytetarit, të cilit i është cënuar e drejta kushtetuese ose ligjore.

Avokati i popullit intervenon kur:

 • të drejtat e qytetarëve shkilen me akte apo veprime të organeve të administratës shtetërore, si dhe të organeve dhe të oganizatave që kanë autorizime publike;

 • kanë kryer veprime, me të cilët janë sjellë me subjektivizëm në mënyrë burokratike, të pahijshme dhe johumane ndaj qytetarëve;

 • nuk kanë vepruar sipas kërkesës, apo kanë sjellë vendime pozitive pa mbështetje ligjore;

 • zvaritet procedura e kërkesës;

 • nuk përfshihet në procedurë pala e interesuar;

 • kënaqen me palën duke e përcjellë nga njëri sportel në sportelin tjetër ose nga njëri organ te organi tjetër për procedurë dhe grumbullimin e dëshmive, të cilat organi zyrtarisht mund t’i sigurojë;

 • nuk i zbatojnë aktet administrative ekzekutuese dhe të përfunduara dhe nuk veprojnë sipas udhëzimeve të organeve administrative dhe gjyqësore të shkallës së dytë.

SI MUND TË PARASHTROJ PARASHTRESË?

QYTETARI MUND TE DOREZOJE PARASHTRESE:

 • me goje (personalisht ose me poste),

 • me goje ne procesverbal te zyrave te Avokatit te Popullit,

 • me telefon apo telefaks,

 • me poste elektronike.

QE AVOKATI I POPULLIT TE INICOJE PROCEDURE PARA ORGANEVE DHE ORGANIZATAVE KOMPETENTE DUHET PATJETER TE PLOTESOHEN KETO PARAKUSHTE:

 • parashtresa te jete e nenshkruar dhe t’i permbaje te dhenat personale te pales (emri, mbiemri, adresa, telefoni etj.);

 • t’i perfshije rrethanat, faktet dhe deshmite ne te cilat mbeshtetet (vendimi, certifikata, ankesa, perfundimi, vertetimi, mendimi etj.);

 • ne parashtrese duhet te permendet edhe organi, gjegjesisht organizata, si dhe personi zyrtar me te cilin ka te beje parashtresa dhe akti (vendimi, perfundimi, certifikata etj.);

 • ne te te arsyetohet perdorimi i mjeteve juridike, nese ka perdorur.

Parashtresa duhet te jete e kuptueshme dhe e qarte.

Avokati i Popullit gjate veprimit sipas parashtreses cdo here e respekton fshehtesine dhe intimitetin e pales qe ka paraqitur parashtrese dhe per aktivitetin e ndermarre pala nuk mund dhe nuk guxon te kete pasoja te demshme nga organi, i cili ia ka shkelur te drejten.

Per parashtresen e paraqitur nuk paguhet takse administrative.

Per paraqitjen e parashtreses nuk kerkohet ndonje forme e patjetersueshme, ajo mund te shkruhet edhe me dore. Ne zyren e Avokatit te Popullit ekziston formulari joformal per dorezimin e parashtresave.

SI MUND TA KONTAKTOJ?

Nëse është e nevojshme ndihmë nga Avokati i popullit, mund të drejtoheni personalisht në Zyrën e Avokatit të popullit në Shkup, si edhe në zyrat rajonale në Tetovë, Kërçovë, Shtip, Strumicë, Kumanovë dhe Manastir, me telefon , me postë ose në mënyrë elektronike.