ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Институцијата Народен правобранител е членка на следниве меѓународни организации:

Интернационален Омбудсман Институт-ИОИ;
  

Европски Омбудсман Институт-ЕОИ;

Асоцијација на омбудсмани и медијатори од франкофонијата;

Асоцијација на омбудсмани од медитеранот;