ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Народниот правобранител работите од својата надлежност ги врши врз основа и во рамките на Уставот и Законот на Народниот правобранител.

Член 77 од Устав на Република Македонија