ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

ПРАВИЛНИЦИ за работата на Народен правобранител:


Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на Народниот правобранител (април, 2022)

Правилник за формата, содржината и постапката за издавање, користење и одземање на службената легитимација на народниот правобранител, замениците и вработените во Стручната служба на Народниот правобранител (јуни, 2021)

Правилник за систематизација на работните места во Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на Народниот правобранител (мај, 2021)

Правилник за организација и делокруг на работата на Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на Народниот правобранител (мај, 2021)

Правилник за измена и дополнување на организација и делокруг на работа на стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделениеја и Канцелариите на народниот правобранител (август, 2018)

Правилник за измена и дополнување на организација систематизација на работните места во Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделениеја и Канцелариите на народниот правобранител (август, 2018)

               Одлука за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител (Број 08-5116/1 од  03.09.2018 г.)

Правилник за измена и дополнување на организација и делокруг на работа на стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделениеја и Канцелариите на народниот правобранител (април, 2018)

Правилник за измена и дополнување на организација систематизација на работните места во Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделениеја и Канцелариите на народниот правобранител (април, 2018)

                 Одлука за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител (Број 08-3818/1 од  14.06.2018 г.)

Правилник за организација и делокруг на работа на стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделениеја и Канцелариите на народниот правобранител (јули, 2017)

Правилник за систематизација на работните места во Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделениеја и Канцелариите на народниот правобранител (јули, 2017)

                Одлука за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител (Број 08-2102/1 од  11.07.2017 г.)