ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени


Деловникот на Народниот правобранител поблиску ги уредува основните начела на организацијата, постапката и начинот на работа на Народниот правобранител и други прашања значајни за работата на Народниот правобранител.

Со примената на овој деловник се обезбедува правилно, уредно и навремено вршење на работите од надлежност на Народниот правобранител.Деловник на Народен Правобранител - Службен весник на РСМ бр.77/22 од 28.03.2022 година