ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени
Врз основа на член 12 од Законот за вознемирување на работно место („Службен весник на РМ“ бр.79/13) Народниот правобранител, преку Генералниот секретар донесе Листа на посредници во која ги назначи лицата:

              - Марјан Поњавиќ и
              - Драги Целевски

за посредници за заштита на вработените од вознемирување на работно место.