ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени
Naroden Pravobranitel

Општи информации за Народниот Правобранител

Собранието на Република Македонија, го избира и разрешува народниот правобранител. Народниот правобранител се избира за време од осум години, со право на уште еден избор.
Во извршувањето на функциите и надлежностите на народниот правобранител му помагаат заменици избрани од Собранието на Република Македонија.
Постапката за избор на народниот правобранител и неговите заменици започнува три месеци пред истекот на нивниот мандат.
Во случај на отсуство или спреченост народниот правобранител го заменува заменикот според утврден распоред од народниот правобранител.