ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

2022 година

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ/ЗАВЕДЕНИ ПРЕТСТАВКИ И ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕЗЕМЕНИ/НЕПРЕЗЕМЕНИ ДЕЈСТВИЈА/ИНТЕРВЕНЦИИ ПО ОБЛАСТИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ОД:

 • 01.01.2022 до 30.01.2022 година

 • 01.01.2022 до 28.02.2022 година

 • 01.01.2022 до 31.03.2022 година

 • 01.01.2022 до 30.04.2022 година

 • 01.01.2022 до 31.05.2022 година

 • 01.01.2022 до 30.06.2022 годинa

 • 01.01.2022 до 31.07.2022 година

 • 01.01.2022 до 31.08.2022 година

 • 01.01.2022 до 30.09.2022 година

 • 01.01.2022 до 31.10.2022 година

 • 01.01.2022 до 30.11.2022 година

 • 01.01.2022 до 31.12.2022 година