ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

2024 година

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ/ЗАВЕДЕНИ ПРЕТСТАВКИ И ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕЗЕМЕНИ/НЕПРЕЗЕМЕНИ ДЕЈСТВИЈА/ИНТЕРВЕНЦИИ ПО ОБЛАСТИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ОД: