ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Доставени мислење и сугестии до органи во Република Северна Македонија: