ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Народниот правобранител надлежно постапува пред:

Владата на Република Македонија:

 • служби;
 • комисии;
 • секретаријати;

Министерства:

1. Oрганите во состав на министерствата:

 • управи (за извршување на санкциите, за имотно-правни работи, за царините, за наменско производство, за јавни приходи, за водостопанство, за ветеринарство, за хидрометеоролошки работи, за цивилна и воздушна пловидба, за катастар и регистрација на недвижности и др.).

 • инспекторати (управен, девизен, пазаришен, за техничка инспекција, за земјоделство, санитарен и здравствен, просветен, за труд, за локална самоуправа, за транспорт, градежништво и урбанизам, за животна средина и комунален).

 • фондови (за здравствено осигурување, за пензиско и инвалидско осигурување, за животна средина и за води);

 • заводи (за статистика, за геодетски работи и други);

 • бироа   (за судски вештачења, за заштита на индустриска сопственост, за туризам, за развој на образованието, за стопански недоволно развиени подрачја, за лекови и други);

 • агенции (за иселеништво, за информации, за спорт и млади, за развој и инвестиции);

 • служби (за животна средина, за просторен и информативен систем, за стандардизација и   метеорологија и други);

 • здравствени установи (болници, амбуланти, психијатриски и невро-психијатриски болници, домови за стари лица и домови за згрижување на деца);

 • образовни институции (за претшколска возраст, основно, средно и високо образование);

 • центри за социјални работи и други.


2. Подрачните единици

Народниот правобранител интервенира и во работата на јавните претпријатија, служби и установи од областа на: железницата, пошта, телекомуникации, електростопанство, радио и телевизија, станбени и комунални претпријатија, како и во органите и телата на локалната самоуправа.