ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени
Офицер за заштита на лични податоци e:

              Коста Петков    тел. 3129-335 лок 565