ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

2019 ГОДИНА

14.10.2019 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за состојбите во Прифатните центри за сместување и задржување на бегалци/мигранти
15-16.07.2019 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за редовна ненајавена посета на ВПД Тетово и КПУ Затвор Охрид2018 ГОДИНА

20.12.2018 ИСТРАЖУВАЊЕ - Степен на почитување на правата на странските државјани кои издржуваат казна затвор во КПД идризово, со фокус на лицата од бегалската криза2017 ГОДИНА

26.12.2017 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за состојбите во Прифатниот центар за странци во Гази Баба
26.12.2017 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за состојбите во Прифатниот транзитен центар „Табановце“
22.12.2017 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за состојбите во Прифатниот транзитен центар „Винојуг“-Гевгелија
28.07.2017 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за посетата на прифатниот центар за баратели на азил
20.03.2017 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за посета во КПУ-КПД „Идризово“2016 ГОДИНА

03.10.2016 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за последователна посета на Привремениот транзитен центар „Винојуг“ Гевгелија
28.09.2016 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за последователна посета на Привремениот транзитен центар „Табановце“
26.09.2016 Следење на психичката состојба на задржаните лица во Привремените транзитни центри во Република Македонија Скопје
20.05.2016 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за состојбата во Привремениот транзитен центар „Табановце“
16.05.2016 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за состојбата во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ Гевгелија
22.02.2016 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за состојбата во Привремениот транзитен центар „Табановце“2015 ГОДИНА

10.12.2015 ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ за состојбата во Привремениот транзитен центар за мигранти „Винојуг“ и Привремениот транзитен центар „Табановце“