ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на РМ“ бр. 13/06) Народниот правобранител на Република Македонија располага со следната ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР.

Листата на информации од јавен карактер на Народниот прваобранител jа сочинуваат следниве документи:

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци (Adobe Acrobat document, 47 Kb)
Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациии од јавен карактер , Народниот правобранител на Република Македонија  ги определи:

  1. Зоран Билбиловски
  2. Снежана Теодосиевска-Јордановска

Сите прашања од интерес на граѓаните што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер може да ги добиете на телефон: 02 3129-335; или на еmail 

zbilbiloski@ombudsman.mk

sjordanoska@ombudsman.mk


Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвил Народниот правобранител со пополнување Барање за пристап до информации од јавен карактер , кое може да  го добиете и  во архивата на Народниот правобранител.

Барањето може да се достави по електронска пошта преку contact@ombudsman.mk или во писмена форма на адресата на Народниот правобранител.

Адреса на Народниот правобранител:
ул. „Македонија“ бр.19, СкопјеГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ