ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

2023 година

Годишен буџет - 2023 година

Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите (Сл. весник бр.207 од 03.10.2023 год.)

Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите (Сл. весник бр.207 од 03.10.2023 год.)

Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите (Сл. весник бр.264 од 13.12.2023 год.)

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2023 ГОДИНА

Редовна сметка

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејности


2022 година

Годишен буџет - 2022 година

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА

Редовна сметка

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејностиДонација - УНХЦР - Подобрување на системот на правна заштита по однос на азил и натурализација

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејности


2021 година

Редовна сметка

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејностиДонација - УНХЦР - Подобрување на системот на правна заштита по однос на азил и натурализација

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејности


2020 година

Редовна сметка

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејностиДонација - УНХЦР - Подобрување на системот на правна заштита по однос на азил и натурализација

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејности


2019 година

Редовна сметкаОдлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејностиДонација - УНХЦР - Подобрување на системот на правна заштита по однос на азил и натурализација

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејности


2018 година

Редовна сметка

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејностиДонација - УНХЦР - Подобрување на системот на правна заштита по однос на азил и натурализација

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејностиДонација - РОМА- Инклузија на Ромите по завршување на Декадата на Ромите: тековна состојба и идни предизвици

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејности


2017 година

Редовна сметка

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејностиДонација

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејности


2016 година

Редовна сметка

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејностиДонација

Одлука за завршна сметка

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејности