ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни конвенции


 • Конвенција за правата на детето (Службен весник на РМ бр.12/02) знаковен јазик

 • Факултативен протокол на Kонвенцијата за правата на детето кој се однесува на продажбата на деца, детска проституција и детска порнографија (Службен весник на РМ бр.44/03)

 • Kонвенција за заштита на правата на човекот и основните слободи и првиот протокол, Протокол бр. 4,6,7 и 11 кон Конвенцијата (Службен весник на РМ бр.11/97)

 • Протокол бр. 12, 13 кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи (Службен весник на РМ бр.30/04)

 • Европска конвенција за остварување на правата на децата (Службен весник на РМ бр.12/02)

 • Конвенција која се однесува на забрана и итно дејствување за елиминирање на најлошите видови детски труд (Службен весник на РМ бр.13/02)

 • Конвенција на Советот на Европа за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба (Службен весник на РМ бр.135/10)

 • Конвенција на советот на европа за борба против трговија со луѓе (Службен весник на РМ бр.49/09 )

 • Конвенцијата на ОН против транснационалниот организиран криминал протоколот за превенција, спречување и казнување на трговија со лица особено жени и деца со кој се дополнува конвенцијата на ОН (Службен весник на РМ бр.70/04)

 • Универзалната декларација за правата на човекот (Службен весник на РМ бр.57/93)

 • Конвенција за спречување на трговија со личности и експлоатација на други (Службен весник на РМ бр.2/51)

 • Конвенција за стапување во брак,за минимална возраст за стапување во брак и регистрација на бракот (Службен весник на РМ бр.13/64)

 • Меѓународна конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминација (Службен весник на РМ бр.31/67)

 • Конвенција за укинување на сите облици на дискриминација на жените (Службен весник на РМ бр.11/81)

 • Факултативен протокол кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените (Службен весник на РМ бр.11/81)

 • Меѓународна Конвенција за спречување на трговија со жени и деца (Службен весник на РМ бр.41/50)