ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Домашно законодавство


 • Закон за ратификација на Конвенција на Советот на Европа за заштита на деца од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2010)

 • Закон за ратификација на Конвенција за правата на детето („Службен весник на Република Македонија” бр.150/1993)

 • Закон за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 46/2009, 83/2009,156/2009, 51/2011,157/2011)

 • Закон за семејството („Службен весник на Република Македонија” бр.80/1992, 9/1996, 19/2000, 29/2001, 38/2004, 60/2005, 33/2006, 84/2008, 112/2009, 67/2010,156/2010,39/2012, 44/2012)

 • Закон за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/2009 од 24.06.2009 година, 36/2011, 51/2011)

 • Закон за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/1995, 24/1996, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 63/2004, 67/2004, 48/2009, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 6/2011, 18/2011, 51/2011)

 • Закон за средното образование („Службен весник на Република Македонија “ бр. 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 52/2002 – пречистен текст, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011)

 • Закон за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/2012, 145/12)

 • Кривичен законик(„Службен весник на Република Македонија” бр. 37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011)

 • Закон за кривична постапка(„Службен весник на Република Македонија” бр. 15/1997,18/1999, 44/2002, 27/2004,74/2004, 75/2006, 83/2008, 53/2009, 67/2009)

 • Закон за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија” бр. 87/2007, 103/2008, 161/2008, 145/2010)

 • Закон за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 65/2012-пречистен текст)

 • Закон за заштита на правата на пациентите („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/2008, 12/2009, 53/2011)

 • Закон за заштита на населението од заразни болести(„Службен весник на Република Македонија” бр.66/2004, 139/2008, 99/2009)

 • Закон за заштита на сведоци („Службен весник на Република Македонија” број 38/2005, 58/2005)

 • Закон за посебен регистар на лица осудени за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија („Службен весник на Република Македонија “ бр.11/2012)

 • Закон за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија “ бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012)

 • Закон за полицијата („Службен весник на Република Македонија” бр.114/2006, 6/2009)

 • Стандардни оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе

 • Национален акционен план за борба против трговија со луѓе 2009-2012
  http://antitrafficking.blog.mk/files/2010/02/NAP-makedonski2.pdf

 • Национален акционен план за борба против трговија со луѓе 2009-2012

 • Акционен план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година
  http://mtsp.gov.mk/?ItemID=BD66FCC3A7FBCB47AB9150CBFECD2C96

 • Програма за ресоцијализација и реинтеграција на деца жртви на трговија со луѓе
  http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Programa_resocijaliyacija.pdf

 • Протокол за соработка меѓу надлежните институции во случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилија
 • http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/protokol_zloupotreba_deca.pdf