ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

СРЕДБА СО УЧЕНИЦИ ОД СУГС ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА КАРЕВ“ СКОПЈЕ

17.03.2022, СКОПЈЕ

На покана на учениците од трета година од Средното училиште на Град Скопје (СУГС), Гимназијата „Никола Карев“, државниот советник, м-р Васка Бајрамовска –Мустафа, која го раководи Одделот за заштита на правата на детето и лица со попреченост при Народниот правобранител, реализираше предавање за човековите права и основни слободи, со посебен акцент на правата на детето и лицата со попреченост.

На часот по предметот Вовед во право, г-ѓа Бајрамовска -Мустафа ги информираше учениците за организациската поставеност, надлежностите и начинот на работење на Народниот правобранител и неговите шест подрачни канцеларии низ Републиката. Посебен акцент беше ставен на правата на детето согласно Конвенцијата заправата на детето и регулативата која уредува права на оваа категорија граѓани, начините на кои децата може да се обратат до овој орган, најчестите поплаки за кои граѓаните, вклучително и децата бараат интервенција и заштита од Народниот правобранител, како и за постапувањето пред надлежните органи.

Воедно, во интерактивна комуникација со учениците од трета година, г-ѓа Мустафа одговараше на прашања на учениците, запознавајќи ги со ставот на Народниот правобранител дека децата се субјекти и носители на права и треба добро да ги знаат правата на детето за да може да препознаат кога некој не ги почитува или ги повредува истите, и следствено да се информирани како и на кој начин може да бараат заштита на правата.

Инаку, претставниците на Народниот правобранител остварија средба со директорот на Гимназијата кој ги запозна со општите услови за водење на воспитно-образовна дејност во училиштето, начинот на работа и видовите поддршка кои училиштето ги нуди за учениците со посебни образовни потреби, а добиени се информации и за воннаставните активности на учениците, комуникацијата на учениците со стручата служба на училиштето и директорот, со цел нивно активно учество и партиципација во донесувањето одлуки кои ги засегаат самите ученици.