ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени
Помагаме граѓаните на полесен начин да ги остваруваат нивните слободи и права, јавната администрација да стане вистински сервис и да се унапреди односот помеѓу органите на власта и граѓаните. Нашите принципи: Јавно, чесно и стручно ги следиме и надгледуваме постапувањата на органите на власта. Еднакви во односот со сите. Професионални во работата, отворени за сугестии и спремни за постојано надградување.

Годишни извештаи

за степенот на почитување  и заштита на човековите слободи и права

Истражувања на НП

Според спроведените истражувањата на НП

Статистика

како резултат на предметното работење

Naroden Pravobranitel

Општи информации за Народниот Правобранител

Собранието на Република Македонија, го избира и разрешува народниот правобранител. Народниот правобранител се избира за време од осум години, со право на уште еден избор.
Во извршувањето на функциите и надлежностите на народниот правобранител му помагаат заменици избрани од Собранието на Република Македонија.

Повеќе

Активности

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Г.НАСЕР ЗИБЕРИ ОСТВАРИ СРЕДБА СО Г-ЃА ЏИЛИАН СТИРК, ШЕФ НА НАБЉУДУВАЧКАТА МИСИЈА НА ОБСЕ/ОДИХР НА ТЕМА: ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ И ПАРЛАМАНТЕРНИ ИЗБОРИ 2024 ВО РСМ

12.април.2024

Народниот правобранител, г.Насер Зибери оствари средба со г-ѓа Џилиан Стирк, шеф на набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР, на тема: Претседателски и Парламентерни избори 2024 во РС.Македонија, на која стана збор за улогата на институцијата Народен правобранител во заштитата на избирачкото право.

повеќе

УЧЕСТВО НА ДВОДНЕВНА ОБУКА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО МЕСТАТА НА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА СО ФОКУС НА ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ И РАДИКАЛИЗАЦИЈА

26.март.2024

Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ)/Канцеларија за демократски институции и човекови права (ОДИХР) на 26 и 27 март, во Скопје, организираше дводневна обука за јакнење на капацитетите на лицата кои вршат мониторинг (надзор) на состојбите во местата на лишување од слобода и превенција и заштита од злоупотреба на човековите права на лицата лишени од слобода, со фокус на борба против насилен екстремизам и радикализам.

повеќе

25 ГОДИНИ ОД ВОСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИЈАТА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

12.декември.2023

„Кога станува збор за одбележувањето на 25 годишнината од востановувањето на Институцијата Народен правобранител, која сега ја раководам, би сакал да се навратам на нејзините почетоци, но од еден друг аспект - од аспект на нејзиното втемелување во Уставот, а потоа и донесувањето и на Законот за народниот правобранител. Напуштањето на системот на колективна одговорност и ставањето на граѓанинот на прво место бараше и формирање на институција која ќе ги штити неговите слободи и права, и мислам дека на уставотворците тоа им беше еден од главните мотиви што во членот 77 предвидоа дека во државата мора да функционира независно национално тело за заштита на правата на граѓаните.

повеќе

ПРОМОЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВА НА ДЕТЕТО НА ЗНАКОВЕН ЈАЗИК ОД СТРАНА НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ - ОДДЕЛОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ДЕЦАТА И НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

04.декември.2023

Претставници на Народниот првобранител - Одделот за заштита на права на децата и на лицата со попреченост ја промовираа Конвенцијата за права на детето на знаковен јазик.

повеќе

Меѓународни активности

ПРЕТСТАВНИК НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ОСТВАРИ СТУДИСКА ПОСЕТА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

03.јуни.2024

Претставник на канцеларијата на Народниот правобранител – државен советник, г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа, заедно со уште дваесетмина претставници на други иституции од Република Северна Македонија, беше дел од студиската посета во Република Хрватска. Посетата беше организирана во рамките на проектот на Советот на Европа „Квалитетно образование за сите“, финансиран од Сојузна Република Терманија, а во соработка со Мрежата на центри за образовни политики.

повеќе

УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛНИОТ СОСТАНОК НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ И ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕГИОНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА (ОБСЕ) ПОСВЕТЕН НА ПРЕВЕНЦИЈА НА ТОРТУРА И ДРУГО НЕСООДВЕТНО ПОСТАПУВАЊЕ – ФОКУС НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ ВО МЕСТА НА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА

09.ноември.2023

Во периодот 9 и 10 ноември 2023 година, државниот советник, м-р Славица Димитриевска учествуваше на состанокот посветен на менталното здравје во места на лишување од слобода што во организација на Асоцијацијата за превенција на тортура (АПТ), Организацијата за безбедност и соработка (ОБСЕ) и Советот на Европа се одржа во Копенхаген, Данска, а на кој учествуваа претставници на Националните превентивни механизми (НПМ) и граѓанските организации кои работат на оваа проблематика во регионот на ОБСЕ.

повеќе

УЧЕСТВО НА ПРВИОТ СОСТАНОК НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

01.јуни.2023

Претставник на Народен правобранител-Националниот превентивен механизам (НПМ), м-р Славица Димитриевска - државен советник, учествуваше на првиот состанок за 2023 година на Мрежата на Национални превентивни механизми на Југоисточна Европа, во организација на грчкиот НПМ како претседавач со Мрежата за оваа година.

повеќе

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА – „НЕЗАВИСНОСТА - ФУНДАМЕНТАЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА УСПЕШНОСТ НА ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИИТЕ“

24.мај.2023

Заменик-народниот правобранител, г-ѓа Сузана Салиу учествуваше на 12-тата Конференција и Генералното собрание на Асоцијацијата на Омбудсман институциите на земјите на Медитеранот(АОМ), која се одржа во Приштина.

повеќе

Почетна - Основни прашања

ШТО Е НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ?

Народниот правобранител, познат во светот под името Омбудсман, како нова институција во правниот систем на Република Македонија е востановен со  Уставот на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 52/91, бр. 1/92, бр. 31/98 и бр.91/01). Со Законот за народниот правобранител (“Службен весник на РМ” бр. 60/03, 114/09, 181/16, 189/16 и 35/18) уврдена е надлежноста за заштита на уставните и законските права на граѓаните кога им се повредени од органите на државната управа и од други органи и организации што имаат јавни овластувања.

Народниот правобранител е независна, самостојна, професионална и стручна институција и во извршувањето на функциите и надлежностите пред се ги почитува принципите на објективност, непристрасност, одговорност, чесност, совесност, ажурност, итност, експедитивност, партиска неприпадност, еднаквост во заштитата на правата и слободите на граѓаните без разлика на пол, боја, раса, вера и слично. 

Работите од својата надлежност Народниот правобранител ги врши врз основа и во рамките на Уставот и Законот, како и меѓународните правни акти за човековите слободи и права.

КАКО МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ?

Кога Народниот правобранител ќе констатира дека се повредени уставните и законските права на подносителот на претставката или пак се направени други неправилности може: да даде препораки, предлози, мислења и укажувања за начинот на отстранување на констатираните повреди; да предложи повторно да се спроведе определена постапка согласно со законот; да покрене иницијатива за поведување дисциплинска постапка против службено, односно одговорно лице и да поднесе барање до надлежниот јавен обвинител за покренување постапка заради утврдување казнена одговорност.

КОГА СЕ БАРА ПОМОШ ОД НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ?

Помош и интервенција од Народниот правобранител може да бара секој граѓанин на Република Македонија и странец (лично или преку свој полномошник) кога ќе оцени дека некое негово уставно и законско право му е повредено со акти или дејства на органи на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања.

Заштита на правото пред Народниот правобранител може да се бара откако претходно граѓанинот се обратил (поднел барање, молба, побарал помош, интервенција или друго дејство) до надлежниот орган или организација, а притоа тој орган или организација донел или не донел акт, презел, односно не презел соодветно дејство.

Постапката пред Народниот правобранител се иницира со поднесување претставка (поплака, жалба) која може да се достави лично во канцеларијата на Народниот правобранител, по пошта, усно на записник кај народниот правобранител, по телефакс или по електронска пошта.

Народниот правобранител може да покрене постапка и по сопствена иницијатива, но за продолжување на постапката потребна е согласност од граѓанинот кому му е повредено уставното или законското право.

Народниот правобранител интервенира кога:

 • се повредени поединечни права на граѓаните со акти или дејства на органите на државната управа и другите органи и организации што имаат јавни овластувања;

 • се дејствувало самоволно, бирократски, недолично и нехумано спрема граѓаните;

 • не се постапувало по барањата или се донело позитивно решение по барањето без законска основа;

 • се одолжува постапката по барањето;

 • не се вклучува заинтересирана странка во постапката;

 • странката се упатува од еден на друг шалтер или од еден на друг орган за работи и прибирање докази што органот може и службено да ги прибави;

 • не се спроведуваат извршните и конечните управни акти, и не се постапува по упатствата на второстепените управни и судските органи.

КАКО МОЖЕ ДА ПОДНЕСАМ ПРЕТСTAВКА?

ГРАЃАНИНОТ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПРЕТСТАВКА:

 • писмено (лично или по пошта);

 • усно на записник во просториите на Народниот правобранител;

 • по телефон или телефакс;

 • по електронска пошта.


ЗА ДА МОЖЕ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ДА ПОВЕДЕ ПОСТАПКА ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБНО Е:

 • претставката да биде потпишана и да содржи лични податоци на подносителот (име и презиме, адреса, телефон и др);

 • да ги содржи околностите, фактите и доказите врз кои претставката се темели (решение, одлука, жалба, заклучок, уверение, потврда, мислење и слично);

 • во претставката треба да бидат наведени и органот, односно организацијата или службеното лице на кое се однесува претставката и актот (решение, заклучок, уверение и сл.) со кој е повредено неговото право и

 • да биде образложено дали и какви правни средства вложил подносителот.

Претставката треба да е разбирлива и јасна.

Народниот правобранител во постапувањето по претставката секогаш ја почитува приватноста и тајноста на податоците на подносителот на претставката и за таквата преземена активност подносителот не може и не смее да трпи штетни последици од органот кој му го повредил правото.

За поднесената претставка не се плаќа такса.

За поднесување на претставката не се бара строго определена форма, односно претставката може да биде во ракопис. Во канцеларијата на Народниот правобранител постои неформален образец за поднесување претставка.

КАКО ДА КОНТАКТИРАМ СО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ?

Ако е потребна помош од Народниот правобранител, можете да се обратите лично во Канцеларијата на Народниот правобранител во Скопје, како и во подрачните канцеларии во Тетово, Кичево, Штип, Струмица, Куманово и Битола, по телефон, по пошта, по факс или електронски.