ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени
Помагаме граѓаните на полесен начин да ги остваруваат нивните слободи и права, јавната администрација да стане вистински сервис и да се унапреди односот помеѓу органите на власта и граѓаните. Нашите принципи: Јавно, чесно и стручно ги следиме и надгледуваме постапувањата на органите на власта. Еднакви во односот со сите. Професионални во работата, отворени за сугестии и спремни за постојано надградување.

Годишни извештаи

за степенот на почитување  и заштита на човековите слободи и права

Истражувања на НП

Според спроведените истражувањата на НП

Статистика

како резултат на предметното работење

Naroden Pravobranitel

Општи информации за Народниот Правобранител

Собранието на Република Македонија, го избира и разрешува народниот правобранител. Народниот правобранител се избира за време од осум години, со право на уште еден избор.
Во извршувањето на функциите и надлежностите на народниот правобранител му помагаат заменици избрани од Собранието на Република Македонија.

Повеќе

Активности

ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА МИРОТ УЧЕНИЦИ И НАСТАВЕН КАДАР ОД СОУ „ГОСТИВАР“ ОД ГОСТИВАР ВО ПОСЕТА НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ

21.септември.2023

Ученици од прва до четврта година од СОУ „Гостивар“ - Гостивар и нивни наставници ја посетија Канцеларијата на Народниот правобранител во Скопје, при што се одржа едукативна средба со претставници од Одделот за заштита на правата на децата и лицата со попреченост, Државната советничка на Народниот правобранител, Васка Бајрамовска - Мустафа, и советничката, Албина Исмаили.

повеќе

ТЕМАТСКИ ФОРУМ - КРИЗНАТА СОСТОЈБА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КПУ-КПД „ИДРИЗОВО“

19.јули.2023

Имајќи ја предвид прогласената кризна состојба на подрачјето на Општина Гази Баба на која Казнено-поправната установа Казнено поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, а заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата (Одлука на Влада на Република Северна Македонија бр. 41-5397/3 , како и Одлука на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-6712/3 од 07.07.2023 година) , на 19 јули 2023 година, Македонското здружение на млади правници и Народен правобранител – Национален превентивен механизам, поддржани од Канцеларијата на Обединетите Нации во РС. Македонија, одржаа тематски форум на кој учествуваа челниците на Центарот за управување со кризи (ЦУК), Управата за извршување на санкции (УИС), КПУ-КПД „Идризово“, но и претставници на Армијата на РСМ, Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика, Хелсиншкиот комитет и Советот на Европа во РС. Македонија.

повеќе

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ „ЕУ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА: ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНЦЕПТИТЕ ЗА НЕДИСКРИМИНАЦИЈА ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО“

21.јуни.2023

Народниот праворанител, г.Насер Зибери и државниот советник, Васка Бајрамовска-Мустафа учествуваа на завршната конференција во рамките на проектот „ЕУ за човекови права:Вклучување на концептите за недискриминација во законодавството“, финансиран во рамките на ИПА програмата, кој го спроведе Министерството за труд и социјална полтика, а во кој активно учествуваше и канцеларијата на Народниот правобранител.

повеќе

ЗАВРШНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ- СТРАТЕГИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

09.јуни.2023

Народниот правобранител, преку тимот за следење на спроведувањето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, кој дејствува во рамки на Одделот за заштита на правата на децата и лицата со попреченост, активно партиципираше во процесот, инаку исклучително сеопфатен, инклузивен и транспарентен, на изготвување на Национална стратегија за правата на лицата со попреченост (2023-2030).

повеќе

Меѓународни активности

УЧЕСТВО НА ПРВИОТ СОСТАНОК НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

01.јуни.2023

Претставник на Народен правобранител-Националниот превентивен механизам (НПМ), м-р Славица Димитриевска - државен советник, учествуваше на првиот состанок за 2023 година на Мрежата на Национални превентивни механизми на Југоисточна Европа, во организација на грчкиот НПМ како претседавач со Мрежата за оваа година.

повеќе

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА – „НЕЗАВИСНОСТА - ФУНДАМЕНТАЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА УСПЕШНОСТ НА ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИИТЕ“

24.мај.2023

Заменик-народниот правобранител, г-ѓа Сузана Салиу учествуваше на 12-тата Конференција и Генералното собрание на Асоцијацијата на Омбудсман институциите на земјите на Медитеранот(АОМ), која се одржа во Приштина.

повеќе

НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ НА РС.МАКЕДОНИЈА ОСТВАРИ СТУДИСКА ПОСЕТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

24.април.2023

Во рамки на меѓународната соработка на Народниот правобранител-Национален превентивен механизам (НПМ), членовите на тимот во состав: м-р Славица Димитриевска, државен советник, Александар Тренкоски, советник и Бардхил Лимани, соработник, во периодот од 25 до 28 април 2023 година, реализираа студиска посета на полскиот НПМ во рамки на која одржаа и неколкучасовна средба со претставници на Канцеларијата за темелни права на ФРОНТЕКС (Fundamental Rights Officer (FRONTEX).

повеќе

УЧЕСТВО НА СОСТАНОК НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

15.ноември.2022

Претставници на Народен правобранител-Националниот превентивен механизам (НПМ), м-р Славица Димитриевска, државен советник и м-р Бардхил Лимани, соработник учествуваа на вториот состанок на Мрежата на Национални превентивни механизми на Југоисточна Европа. Состанокот беше во организација на Австрискиот омбудсман борд, односно Националниот превентивен механизам на Австрија како претседавач на Мрежата, а финансиски беше поддржан од Советот на Европа.

повеќе

Почетна - Основни прашања

ШТО Е НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ?

Народниот правобранител, познат во светот под името Омбудсман, како нова институција во правниот систем на Република Македонија е востановен со  Уставот на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 52/91, бр. 1/92, бр. 31/98 и бр.91/01). Со Законот за народниот правобранител (“Службен весник на РМ” бр. 60/03, 114/09, 181/16, 189/16 и 35/18) уврдена е надлежноста за заштита на уставните и законските права на граѓаните кога им се повредени од органите на државната управа и од други органи и организации што имаат јавни овластувања.

Народниот правобранител е независна, самостојна, професионална и стручна институција и во извршувањето на функциите и надлежностите пред се ги почитува принципите на објективност, непристрасност, одговорност, чесност, совесност, ажурност, итност, експедитивност, партиска неприпадност, еднаквост во заштитата на правата и слободите на граѓаните без разлика на пол, боја, раса, вера и слично. 

Работите од својата надлежност Народниот правобранител ги врши врз основа и во рамките на Уставот и Законот, како и меѓународните правни акти за човековите слободи и права.

КАКО МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ?

Кога Народниот правобранител ќе констатира дека се повредени уставните и законските права на подносителот на претставката или пак се направени други неправилности може: да даде препораки, предлози, мислења и укажувања за начинот на отстранување на констатираните повреди; да предложи повторно да се спроведе определена постапка согласно со законот; да покрене иницијатива за поведување дисциплинска постапка против службено, односно одговорно лице и да поднесе барање до надлежниот јавен обвинител за покренување постапка заради утврдување казнена одговорност.

КОГА СЕ БАРА ПОМОШ ОД НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ?

Помош и интервенција од Народниот правобранител може да бара секој граѓанин на Република Македонија и странец (лично или преку свој полномошник) кога ќе оцени дека некое негово уставно и законско право му е повредено со акти или дејства на органи на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања.

Заштита на правото пред Народниот правобранител може да се бара откако претходно граѓанинот се обратил (поднел барање, молба, побарал помош, интервенција или друго дејство) до надлежниот орган или организација, а притоа тој орган или организација донел или не донел акт, презел, односно не презел соодветно дејство.

Постапката пред Народниот правобранител се иницира со поднесување претставка (поплака, жалба) која може да се достави лично во канцеларијата на Народниот правобранител, по пошта, усно на записник кај народниот правобранител, по телефакс или по електронска пошта.

Народниот правобранител може да покрене постапка и по сопствена иницијатива, но за продолжување на постапката потребна е согласност од граѓанинот кому му е повредено уставното или законското право.

Народниот правобранител интервенира кога:

 • се повредени поединечни права на граѓаните со акти или дејства на органите на државната управа и другите органи и организации што имаат јавни овластувања;

 • се дејствувало самоволно, бирократски, недолично и нехумано спрема граѓаните;

 • не се постапувало по барањата или се донело позитивно решение по барањето без законска основа;

 • се одолжува постапката по барањето;

 • не се вклучува заинтересирана странка во постапката;

 • странката се упатува од еден на друг шалтер или од еден на друг орган за работи и прибирање докази што органот може и службено да ги прибави;

 • не се спроведуваат извршните и конечните управни акти, и не се постапува по упатствата на второстепените управни и судските органи.

КАКО МОЖЕ ДА ПОДНЕСАМ ПРЕТСTAВКА?

ГРАЃАНИНОТ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПРЕТСТАВКА:

 • писмено (лично или по пошта);

 • усно на записник во просториите на Народниот правобранител;

 • по телефон или телефакс;

 • по електронска пошта.


ЗА ДА МОЖЕ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ДА ПОВЕДЕ ПОСТАПКА ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБНО Е:

 • претставката да биде потпишана и да содржи лични податоци на подносителот (име и презиме, адреса, телефон и др);

 • да ги содржи околностите, фактите и доказите врз кои претставката се темели (решение, одлука, жалба, заклучок, уверение, потврда, мислење и слично);

 • во претставката треба да бидат наведени и органот, односно организацијата или службеното лице на кое се однесува претставката и актот (решение, заклучок, уверение и сл.) со кој е повредено неговото право и

 • да биде образложено дали и какви правни средства вложил подносителот.

Претставката треба да е разбирлива и јасна.

Народниот правобранител во постапувањето по претставката секогаш ја почитува приватноста и тајноста на податоците на подносителот на претставката и за таквата преземена активност подносителот не може и не смее да трпи штетни последици од органот кој му го повредил правото.

За поднесената претставка не се плаќа такса.

За поднесување на претставката не се бара строго определена форма, односно претставката може да биде во ракопис. Во канцеларијата на Народниот правобранител постои неформален образец за поднесување претставка.

КАКО ДА КОНТАКТИРАМ СО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ?

Ако е потребна помош од Народниот правобранител, можете да се обратите лично во Канцеларијата на Народниот правобранител во Скопје, како и во подрачните канцеларии во Тетово, Кичево, Штип, Струмица, Куманово и Битола, по телефон, по пошта, по факс или електронски.