ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

2021 година


 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 30.01.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 28.02.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 31.03.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 30.04.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 31.05.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 30.06.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 31.07.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 31.08.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 30.09.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 31.10.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 30.11.2021 година

 • ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ И РЕШЕНИ ПРЕТСТАВКИ до 31.12.2021 година