ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Годишни извештаи од работата на Народниот правобранител по години


1997          2001          2005          2009          2013          2017

1998          2002          2006          2010          2014          2018

1999          2003          2007          2011          2015          2019

2000          2004          2008          2012          2016          2020